siedziba

Współdziałamy z licznymi przedsiębiorstwami
projektowymi i eksploatacyjnymi
w takich gałęziach jak:

Gospodarka komunalna

Oczyszczalnie ścieków; systemy pompowe wodno-ściekowe;
pompownie, mieszanie i napowietrzanie

Górnictwo

Odwodnienienia miejscowe oraz odwodnienia główne wyrobisk
i zakładów górniczych

Rolnictwo

Gospodarka wodno-ściekowa ferm hodowlanych

Przemysł

Oczyszczanie ścieków przemysłowych;
pompowanie ścieków przemysłowych, hydrotransport

Energetyka

Małe elektrownie wodne